Klouby - přehled svalů a jejich funkce I.

Z CWiky

Přejít na: navigace, hledání


Související článek: Klouby - přehled svalů a jejich funkce II.

Obsah

[editovat] Čelist, hlava a krk

Část těla (kloub): Pohyb: Svaly hlavní: Svaly pomocné: Svaly fixační (stabilizační) Svaly neutralizační:
Čelist elevace m. temporalis, m.

pterygoideus medialis, m. masseter
deprese m. mylohyoideus, m.

geniohyoideus, m. digastricus

infrahyoidní svaly

protrakce m. pterygoideus

lateralis, m. masseter (povrchová část)

m. pterygoideus

medialis,retrakce m. temporalis (hlavně

zadní dvě třetiny), m. digastricus
Hlava a krk flexe hlavy a celé

krční páteře

m. longus capitis, m.

longus colli, m. rectus capitis anterior, mm. scaleni

m.

sternocleidomastoideus

m. pectoralis major,

extensory dolní krční a horní hrudní páteře

svaly obou stran

vzájemně neutralizují složky torse

sunutí hlavy

horizontálně dopředu

m.

sternoclei-domastoideus obou stran

m. longus capitis, m.

longus colli, m. rectus capitis anterior, mm. scaleni

m. pectoralis major,

extensory dolní krční a horní hrudní páteře

svaly obou stran

vzájemně neutralizují složky torse

dorsální flexe hlavy

a krční páteře

m. trapezius, všechny

systémy hlubokého svalstva zádového

hluboké svaly šíjové

(subokcipitální), m. sternocleidomastoideus

m. trapezius (dolní

část), mm. rhomboidei, extensory hrudní a bederní páteře

svaly obou stran

vzájemně neutralizují složky úklonu a toise

lateroflexe jednostranně svaly

zúčastněné při ventrální a dorsální flexi


mm. rhomboidei,

zádové svalstvo na přechodu krční a hrudní páteře

zúčastněné svaly na

přední a zadní straně páteře a analogní druhostranné svaly vzájemně ruší flekční a extenční tahy

rotace m.

sternocleidomastoideus druhé strany, spinotransversální systém téže strany, transversospinální systém druhé strany

mm. scaleni téže

strany, m. trapezius téže strany

rovněž rovněž

[editovat] Trup jako celek, dýchání

Část těla (kloub): Pohyb : Svaly hlavní: Svaly pomocné: Svaly fixační: (stabilizační) Svaly neutralizační:
Trup jako celek ventrální flexe m. rectus abdominis

(oboustranně)

m. obliquus externus

abdominis, m. psoas major (oba oboustranně)

flexory kloubu kyčelního svaly obou stran vzájemně

neutralizují složky laterální flexe a rotace

dorsální flexe (extense) hluboké svaly zádové

(všechny systémy) oboustranně

m. quadratus lumborum extensory kloubu kyčelního svaly obou stran vzájemně

neutralizují snahu o pohyb do strany a o rotaci

latero-flexe m. quadratus lumborum,

hluboké svaly zádové na straně úklonu, šikmé svaly břišní na straně úklonu

m. psoas na straně úklonu hluboké svaly zádové

ostatních úseků, mm. intercostales interní

zúčastněné a druho-stranné

svaly vzájemně neutralizují rotační tendence

rotace m. obliquus internus

abdominis (téže strany), m. obliquus externus abdominis (protilehlý)

hluboké svaly zádové:

spino-transversální systém téže strany, transversospinální systém protilehlé strany, m. latissimus dorsi protilehlé strany

šikmé svaly břišní druhé

strany hluboké zádové svaly udržující vzpřímený trup

přední svaly trupu a zádové

svaly vzájemně neutralizují snahu po předklonu a záklonu trupu

Dýchání vdech bránice, mm. scaleni, mm.

intercostales externí

m. serratus anterior, m.

pectoralis major, m. pectoralis minor, m. subclavius, m. serratus posterior superior

fixaci m. serratus ant.

zajišťují mm. rhomboidei


výdech mm. intercostales interní,

všechny svaly stěny břišní

m. transversus thoracis, m.

serratus posterior inferior, m. quadratus lumborum m. iliocostalis

[editovat] Lopatka, rameno

Část těla (kloub): Pohyb: Svaly hlavní: Svaly pomocné: Svaly fixační: (stabilizační) Svaly neutralizační:
Lopatka retrakce (addukce k páteři) m. trapezius (příčné

snopce), mm. rhomboidei

m. trapezius (snopce

sestupné a vzestupné části)

svaly břišní, m. erector

spinae

mm. rhomboidei a dolní

(vzestupné) snopce m. trapezius vzájemně ruší vertikální posuny a rotace

elevace m. trapezius (horní —

sestupné snopce), m. levator scapulae

mm. rhomboidei, m.

sternocleido-mastoideus (úpon na klavikulu)

mm. scaleni (stabilizují

při jednostranné akci krční páteř)

m. serratus anterior ruší

složku retrakční, mm. rhomboidei a ostatní části m. trapezius ruší rotace

deprese m. trapezius (dolní —

vzestupná část)

m. pectoralis minor m. erector spinae, svaly

břišní (obojí stabilizují páteř), mm. intercostales interní (stabilizují žebra)

m. pectoralis major ruší

retrakční (addukční) složku pohybu

pro trakce spojená s rotací

dolního úhlu zevně

m. serratus anterior m. trapezius — společná

akce sestupné a vzestupné časti svalu

svaly břišní, m. levator

scapulae, mm. intercostales interní

m. serratus anterior a m.

pectoralis minor vzájemně omezují rotační složku pohybu

Kloub

ramenní

ventrální flexe m. deltoideus (pars

clavi-cularis), m. coracobra-chialis, caput breve m. bicipitis

m. pectoralis major (pars

clavicularis), m. deltoideus (pars clavicularis)

m. trapezius, m. subclavius m. infraspinatus a m. teres

minor ruší složku vnitřní rotace

dorsální flexe m. latissimus dorsi, m.

teres major, m. deltoideus (spinální část)

caput longum m. tricipitis,

m. teres minor, m. subscapularis, m. pectoralis major (sternální část)

m. triceps a m.

coracobrachia-lis zpevňují kloub ramenní, mm. rhom-boidei lopatku, břišní svaly a mm. intercostales fixují žebra, m. erector spinae zpevňuje páteř

m. deltoideus, m.

infraspinatus a m. teres minor ruší složku vnitřní rotace

abdukce m. deltoideus (akromiální

část), m. supraspinatus, m. serratus anterior při abdukci nad horizontálu (viz lopatka-protrakce s rotací)

m. deltoideus (ostatní

části), m. infraspinatus, m. pectoralis major (pars clavicularis), caput longum m. bicipitis

m. trapezius, m. subclavius

(fixace pletence)

m. infraspinatus, m. teres

minor (ruší složku vnitřní rotace)

addukce m. pectoralis major, m.

latissimus dorsi, m. teres major

m. teres minor, m.

subscapularis, caput longum m. tricipitis

m. serratus anterior, m.

trapezius (fixace lopatky)

zevní a vnitřní rotátory

ruší rotační komponenty adduktorů, adduktory ruší svoje rotační tendence navzájem

zevni rotace m. infraspinatus, m. teres

minor

m. deltoideus, (spinální

část)

m. trapezius, m. rhomboidei

(stabilizace lopatky)


vnitřní rotace m. subscapularis, m.

latissimus dorsi, m. teres major

m. pectoralis major, m.

deltoideus (klavikulární část), m. biceps brachii a m. co raco brachialis

m. pectoralis major, m.

serratus anterior (fixace lopatky)

m. deltoideus (klavikulární

část), m. coracobrachialis, m. pectoralis major (klavikul. část) ruší extenční složku m. latissimus dorsi a m. teres major


[editovat] Loket, předloktí

Část těla (kloub): Pohyb: Svaly hlavní: Svaly pomocné : Svaly fixační : (stabilizační) Svaly neutralizační :
Kloub

loketní

flexe m. biceps brachii, m.

brachialis, m. brachioradialis

svaly začínající z caput

commune ulnare, m. extensor carpi radialis longus

m. pectoralis major, m.

deltoideus (klavikulární část), m. coracobrachialis (udržují humerus)

m. biceps brachii a m.

pronator teres vzájemně ruší rotační účin na předloktí

extense m. triceps brachii, m.

anconaeus

svaly dorsální skupiny

předloktí, začínající nad loketním kloubem

m. pectoralis major m.

latissimus dorsi, m. teres major


Předloktí supinace m. biceps brachii, m.

supinator

m. brachioradialis (z

pronace)

m. triceps, m. anconaeus a

m. biceps brachii — zpevnění lokte

m. triceps brachii a m.

anconaeus ruší flekční účin bicepsu

pronace m. pronator teres, m.

pronator quadratus

m. flexor carpi radialis,

m. palmaris longus, m. extensor carpi radialis longus, m. brachioradialis (z krajní supinace)

m. triceps brachii, m.

anconaeus a m. pronator teres zpevňují loketní kloub

m. triceps brachii a m.

anconaeus ruší flekční účin m. pronator teres

Zápěstí palmární flexe m. flexor carpi radialis,

m. flexor carpi ulnaris, m. palmaris longus

m. abductor pollicis

longus, flexory prstů

svaly fixující loketní kloub oba hlavní svaly vzájemně

ruší své dukční složky

dorsální flexe oba mm. extensores carpi

radiales (longus et brevis), m. extensor carpi ulnaris

extensory palce a prstů svaly fixující loketní kloub mm. extensores carpi

radiales a m. extensor carpi ulnaris vzájemně ruší dukční složky své funkce

radiální dukce (abdukce) mm. extensores carpi

radiales (longus et brevis), m. flexor carpi radialis

m. flexor pollicis longus,

mm. extensores pollicis (longus et brevis)

svaly fixující loketní kloub hlavní a pomocné svaly

vzájemně ruší flekční a extenční složky své funkce

ulnární dukce (addukce) m. extensor carpi ulnaris,

m. flexor carpi ulnaris


svaly fixující loketní kloub oba hlavní svaly vzájemně

ruší flekční a extenční složky své funkce

Související článek: Klouby - přehled svalů a jejich funkce II.

--Rot0rek 13:19, 22. 6. 2009 (CEST)

Osobní nástroje