Klouby - přehled svalů a jejich funkce II.

Z CWiky

Přejít na: navigace, hledání


Související článek: Klouby - přehled svalů a jejich funkce I.

Obsah

[editovat] Prsty ruky

Část těla (kloub): Pohyb: Svaly hlavní : Svaly pomocné: Svaly fixační: (stabilizační) Svaly neutralizační :
Metakarpofalangové

klouby prstů 2. -5.

flexe mm. lumbricales, mm.

interossei palmares, mm. interossei dorsales

m. flexor digitorum

superficialis, m. flexor digitorum profundus, m. flexor digiti minimi brevis

svaly fixující zápěstí a

interfalangové klouby

mm. lumbricales a mm.

interossei vzájemně ruší dukční složky svého tahu

extense m.

extensor digitorum, m. extensor indicis, m. extensor digiti minimi

taktéž
sevření vějíře prstů

(addukce)

mm. interossei palmares mm. lumbricales III et IV,

m. extensor indicis

svaly fixující zápěstí a

interfalangové klouby


rozevření vějíře prstů

(abdukce)

mm. interossei dorsales, m.

abductor digiti minimi

mm. lumbricales let II taktéž
Interfalangové

klouby prstů 2. - 5.

flexe proximálních kloubů m. flexor digitorum

superficia-lis


ostatní flexory a extensory

zpevňující proximálnější a distálnější klouby


flexe distálních kloubů m. flexor digitorum

profundus


flexory a extensory prstů

zpevňující proximálnější klouby


extense obou

interfalangových kloubů

m. extensor digitorum, m.

extensor indicis, m. extensor digiti minimi

mm. lumbricales mm.

interossei

taktéž
Palec

karpometakarpový kloub

abdukce m. abductor pollicis

longus, m. abductor pol-licis brevis

m. extensor pollicis brevis svaly fixující zápěstí
addukce m. adductor pollicis m. flexor pollicis longus,

m. flexor pollicis brevis, m. opponens pollicis, m. extensor pollicis longus, m. interosseus dor-salis I (svým začátkem)o posice m. opponens pollicis abduktory, flexory a

adduktory palce

svaly thenaru tendence k flexi a radiální

dukci zápěstí je vyrovnána extensory, stejně i tendence k flexi metakarpu

reposice mm. abductores pollicis

(longus et brevis)

mm. extensores pollicis

(longus et brevis)Palec

metakarpofalangový kloub

flexe m. flexor pollicis brevis m. flexor pollicis longus,

m. abductor pollicis brevis, m. adductor pollicisextense m. extensor pollicis brevis m. extensor pollicis longus svaly fixující zápěstí ulnární flexor extensor

karpu ruší složku radiální dukce

Palec

interfalangový kloub

flexe m. flexor pollicis longus
svaly fixující zápěstí
extense m. extensor pollicis longus

ulnární flexor a extensor

karpu ruší složku radiální dukce


[editovat] Kyčel

Část těla kloub): Pohyb: Svaly hlavní: Svaly pomocné: Svaly fixační: (stabilizační) Svaly neutralizační:
Kloub

kyčelní

flexe m. iliopsoas, m. pectineus,

m. rectus femoris

m. sartorius, m. tensor

fasciae latae, mm. glutaei, medius et minimus, mm. adductores, longus, brevis et magnus, m. gracilis

m. erector spinae bederní

páteře, svaly břišní (fixace pánve)

m. tensor fasciae latae a

m. pectineus, dále mm. glutaei a mm. adductores ruší vzájemně abdukční a addukční složky pohybu

extense m. glutaeus maximus, m.

biceps femoris (caput longum), m. semitendinosus, m. semimembranosus

m. adductor magnus (část od

tuber ischiadicum), zadní části m. glutaeus medius a minimus

břišní svaly, m. erector

spinae (stabilizace pánve)

m. glutaeus medius a

adduktory ruší boční a rotační tendence

abdukce m. glutaeus medius m. glutaeus minimus, m.

tensor fasciae latae, m. piriformis (při současné flexi ještě m. glutaeus maximus a m, obturatorius internus)

m. quadratus lumborum, m.

erector spinae, svaly břišní (fixace pánve)

mm. glutaei vzájemně ruší

rotační složky své akce

addukce mm. adductores, magnus,

longus, brevis, m. gracilis, m. pectineus

m. glutaeus max. (kaudální

snopce), m. obturatorius externus, m. quadratus femoris, m. iliopsoas (při flexi)

svaly fixující pánev m. glutaeus medius a m.

glutaeus minimus ruší zevně rotační složku funkce adduktorů

zevní rotace m. quadratus femoris, m.

piriformis, m. glutaeus maximus, oba gemelli, oba mm. obturatorii

mm. adductores, longus,

brevis, magnus, m. pectineus, m. glutaeus medius (zadní část), caput longum m. bicipitis, m. sartorius

m. quadratus lumborum,

svaly břišní, m. erector spinae (fixace pánve)

zúčastněné svaly vzájemně

ruší jiné složky své funkce

vnitřní rotace m. glutaeus minimus (přední

snopce), m. tensor fasciae latae

m. glutaeus medius (přední

snopce), m. gracilis, m. semitendinosus, m. semimembranosus

taktéž m. adductor magnus ruší

abdukční složky pohybu


[editovat] Koleno, kotník

Část těla (kloub): Pohyb: Svaly hlavní: Svaly pomocné: Svaly fixační: (stabilizační) Svaly neutralizační:
Kloub

kolenní

flexe m. biceps femoris, m.

semitendinosus, m. semimembranosus,

m. gracilis, m. sartorius,

m. gastrocnemius, m. popliteus,

flexory kloubu kyčelního

fixují femur proti extenč-ní složce svalů zadní strany stehna (flexorů kolena)

m. biceps na jedné straně a

m. semitendinosus a semimembranosus na straně druhé vzájemně ruší rotační tah za bérec

extense m. quadriceps femoris m. tensor fasciae latae a

m. glutaeus maximus tahem za tractus iliotibialis

svaly stabilizující kloub

kyčelní

extensory kyčelního kloubu

neutralizují flekční složku m. rectus femoris

zevní rotace (jen ve flexi) m. biceps femoris, m.

tensor fasciae latae
vnitřní rotace (jen ve

flexi)

m. semitendinosus m.

semimembranosus

m. sartorius, m. gracilis,

m. popliteusKloub

hlezenní

plantární flexe m. triceps surae, m. tibialis posterior, m.

flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus, oba mm. peronaei

svaly fixující kolenní a

kyčelní kloub

zúčastněné i ostatní svaly

bérce vzájemně ruší addukční, abdukční, supinační a pronační vlivy na dolní kloub zánártní

dorsální flexe m. tibialis anterior m. extensor digitorum

longus, m. extensor hallucis longus

taktéž taktéž
Dolní

kloub zánártní

inverse nohy (plantární

flexe s addukcí a supinací)

m. tibialis posterior, m.

flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus

m. triceps surae taktéž
everse nohy (dorsální flexe

s abdukcí a pronací)

m. peronaeus longus, m.

peronaeus brevis

m. extensor digitorum longus svaly fixující kolenní a

kyčelní kloub


[editovat] Prsty nohy

Část těla (kloub): Pohyb: Svaly hlavní : Svaly pomocné: Svaly fixační: (stabilizační) Svaly neutralizační :
Metatarsofalangové

klouby prstů 2. -5.

flexe mm. lumbricales, mm.

interossei palmares, mm. interossei dorsales

m. flexor digitorum brevis,

m. flexor digitorum longusextense m. extensor digitorum

longus, m. extensor digitorum brevis,
sevření vějíře prstů

(addukce)

mm. interossei plantares mm. lumbricales III et IV

rozevření vějíře prstů

(abdukce)

mm. interossei dorsales, m.

abductor digi-ti minimi

mm. lumbricales I et II

Metatarsofalangový

kloub palce

flexe m. flexor hallucis brevis m. abductor hallucis, m.

flexor hallucis longusextense m. extensor hallucis brevis m. extensor hallucis longus

addukce m. adductor hallucis


abdukce m. abductor hallucis


Interfalangové

klouby prstů 2. -5.

flexe proximálních kloubů m. flexor digitorum brevis m. flexor digitorum longus,

m. quadratus plantaeflexe distálních kloubů m. flexor digitorum longus m. quadratus plantae, m.

flexor hallucis longus (pro spojení se šlachou m. fl. digitorum longus)extense obou

interfalangových kloubů

m. extensor digitorum

longus, m. extensor digitorum brevis

mm. lumbricales , mm.

interosseiInterfalangový

kloub palce

flexe m. flexor hallucis longus


extense m. extensor hallucis longus


Související článek: Klouby - přehled svalů a jejich funkce I.

--Rot0rek 12:32, 26. 6. 2009 (CEST)

Osobní nástroje